POČULI STE UŽ O DÁTOVÝCH ČASOPISOCH?

Autoři

  • Michaela Mikušková

Klíčová slova:

otvorené vedecké dáta, dátové časopisy, dátové články, súbory dát

Abstrakt

Cyklus vedeckovýskumného procesu a naň nadväzujúcich publikačných výstupov sa v jednotlivých odboroch líši. Časový odstup od zberu výskumných dát až po publikovanie výsledkov je zdĺhavý. Vyžaduje si dôkladnú analýzu a interpretáciu zozbieraných údajov zodpovedajúcu téme výskumného zámeru a následnú prípravu empirickej štúdie (vedeckého článku). Výskumné dáta sú vo vedeckom prostredí žiadaná „komodita“ a mnohé agentúry financujúce výskum požadujú ich verejnú dostupnosť. Výskumníci majú v súčasnosti k dispozícii interdisciplinárne i tematické dátové repozitáre. S publikovaním vedeckých dát však súvisia aj dátové časopisy, ktoré majú významnú úlohu v procese zverejňovania výsledkov vedeckovýskumných projektov.

Reference

MIKUŠKOVÁ, Michaela. Otvorené výskumné dáta a požiadavky na ne z pohľadu otvorenej vedy. Bibliotheca Universitatis: časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela. 2022/2023, roč. 18, č. 2, s. 14-18. ISSN 1337-4753.

SCHÖPFEL, Joachim, Dominic FARACE, Hélen PROST et al. Data Documents. In Encyklopedia of Knowledge Organization [online]. International Organization of Knowledge Organization. last edited 16.10.2023 [cit. 2024-01-11]. Dostupné na: https://www.isko.org/cyclo/data_documents#refC

What is a data journal and why might I publish in one? In Discover our Blogs [on-line]. Cranfield Univesity, 1.10.2021 [cit. 2024-01-11]. Dostupné na: https://blogs.cranfield.ac.uk/library/data-journals/

Standard elements. In Open Science Competence Center [online]. Gdansk: Gdańsk University of Technology [cit. 2024-01-11]. Dostupné na: https://pg.edu.pl/en/openscience/open-research-data/data-journals/standard-elements

CANDELA, Leonardo, Donatella CASTELLI, Paolo MANGHI et al. Data Journals: a survey. Journal of the Association for Information Science and Technology [online]. 2015, vol. 19, no. 6, pp. 1747-1762 [cit. 2024-01-11]. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/asi.23358

SCHÖPFEL, Joachim, Dominic FARACE, Hélen PROST et al. Data Papers as a New Form of Knowledge Organization in the Field of Research Data. Knowledge Organiza-tion [online]. 2019, vol. 46, no. 8, pp. 622-638 [cit. 2024-01-11]. Dostupné na: https://doi.org/10.5771/0943-7444-2019-8

JIAO, Chenyue, Kai LI a Zhichao FANG. How are exclusively data journlas indexed in major scholarly databases? An examination of for databases. Scientific Data [on-line]. 2023, vol. 10, art. no. 737 [cit. 2024-01-11]. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41597-023-02625-x

WALTERS, William. Data journals: incentivizing data access and documentation with the scholarly communication system. Insights [online]. 2020, vol. 33, art. no. 18 [cit. 2024-01-11]. Dostupné na: https://doi.org/10.1629/uksg.510

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Otvorená veda