O časopise

Bibliotheca Universitatis je časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju históriu začal písať v roku 2005. Od tej doby prešiel viacerými úpravami, aj zmenou periodicity. V súčasnosti vychádza 2x ročne.

Časopis je tematicky zameraný na knižnično-informačné prostredie a podporné činnosti knižnice v akademickom prostredí. Jeho cieľom je informovať o nových službách univerzitnej knižnice a jej aktivitách. Prináša aj témy, ktoré sú späté s novými úlohami akademických knižníc v procese podpory vedeckej komunikácie a otvorenej vedy. Súčasťou sú aj rubriky venované osobnostiam slovenskej histórie,  zaujímavostiam zo sveta kníh a knižníc a špecializovaná rubrika Európskeho dokumentačného centra Univerzitnej knižnice UMB.

Autormi príspevkov sú prevažne pracovníci univerzitnej knižnice, ale je otvorených aj pre prispievateľov z externého prostredia.

Časopis vychádza v tlačenej i elektronickej forme.