AKČNÝ PLÁN K NÁRODNEJ STRATÉGII PRE OTVORENÚ VEDU

Autoři

  • Michaela Mikušková

Abstrakt

Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 je jeden z výstupov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021. Obsahuje súbor aktivít, ktorých cieľom je zosúladiť smerovanie vedy a výskumu na Slovensku s odporúčaniami Európskej komisie a európskymi iniciatívami, ako sú Plán S, Európsky cloud pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud, EOSC) a i. Implementácia národnej stratégie je rozdelená na dvojročné obdobia. Jednotlivé úlohy a termíny ich realizácie pokrývajú akčné plány na príslušné dva roky.

Reference

Národná stratégia pre otvorenú vedu. In Otvorená veda CVTI SR [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 7.2.2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2021/09/Narodna-strategia-pre-otvorenu-vedu-na-roky-2021-2028.pdf

Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022. In Otvorená veda CVTI SR [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2021/07/Akcny-plan-pre-otvo-renu-vedu-na-roky-2021-%E2%80%93-2022.pdf

Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 a priebežné hodnotenie implementácie Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 [online]. Bratislava: MŠVVaŠ SR, 14.2.2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://ro-kovania.gov.sk/RVL/Material/28066/1

FIŠOVÁ, Gabriela, Silvia SOFIANOS, Matej HARVÁT et al. Analýza APC poplatkov vyna-kladaných slovenskými výskumnými inštitúciami na publikovanie zlatou cestou otvoreného prístupu za rok 2021 [online]. Bratislava: Vydavateľstvo vedeckej literatúry, Centrum ve-decko-technických informácií, 2022 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.7184268

Metodické odporúčanie na tvorbu a implementáciu inštitucionálnej politiky otvorenej vedy pre inštitúcie vykonávajúce vedu a výskum [online]. Centrum vedecko-technických in-formácií SR, 2022 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://www.mi-nedu.sk/data/files/11528_metodicke-odporucanie.pdf

BERTI, Johann, Marin DACOS, Gabriel GALLEZOT et al. Cesta k otvorenej vede – prak-tická príručka pre doktorandov [online]. Bratislava: Vydavateľstvo vedeckej literatúry, Cen-trum vedecko-technických informácií SR, 2022 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.7346039

Začnime s občianskou vedou [online]. In Otvorená veda CVTI SR [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://otvo-renaveda.cvtisr.sk/online-kurz-zacnime-si-s-obcianskou-vedou/

Nový akčný plán pre otvorenú vedu čaká na vaše podnety! In Otvorená veda CVTI SR [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 7.2.2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/novy-akcny-plan-pre-otvo-renu-vedu-caka-na-vase-podnety/

LP/2023/420 Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2023 – 2024. In Slov-lex: právny a informačný portál [online]. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, aktualizácia 27.9.2023 [cit. 2024-01-10]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2023/420

Stahování

Publikováno

2024-03-06

Číslo

Sekce

Otvorená veda