STUDIUM KONTAMINACE VODNÍCH TOKŮ A JEJICH SEDIMENTŮ POTENCIÁLNĚ TOXICKÝMI PRVKY Z OPUŠTĚNÝCH LOŽISEK POLYMETALICKÝCH RUD V HRUBÉM JESENÍKU

Authors

  • Veronika Štěrbová VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Environmental Engineering
  • Jiří Kupka VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Environmental Engineering
  • Jakub Lichnovský VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Environmental Engineering
  • Peter Andráš Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences, Department of Environmental Management

DOI:

https://doi.org/10.24040/actaem.2017.19.2.63-68

Keywords:

hornické deponie, vodní toky, sedimenty, potenciálně toxické prvky, mining depots, watercourses, sediments, potentially toxic elements

Abstract

Novoveské a Zlatohorské rudní ložiska byla v minulosti důležitými zdroji nerostných surovin v oblasti Jeseníků. Novoveské ložisko je dnes historicky nejvýznamnějším hydrotermálním ložiskem žilného typu v celé jesenické oblasti. Těžba Pb-Zn rud zde s delšími přestávkami probíhala od středověku až do roku 1959. Zlatohorský revír je pak nejvýznamnějším rudním revírem české části Slezska. Nalézají se zde nežilná ložiska polymetalických, měděných a zlatonosných rud vyvinutá v komplexu metamorfovaných devonských hornin v jižním a jihozápadním okolí Zlatých Hor. Dlouhodobá historie dolování rud zanechala v krajině nesmazatelné stopy, k těm nejvýraznějším patří odvaly a poklesy. Je pravděpodobné, že se z deponií hlušinového materiálu do okolního prostředí uvolňují některé z doprovodných prvků, které mohou být potencionálně toxické. V rámci tohoto článku jsou představeny dílčí výsledky komplexní studie zaměřené na studium potenciálních environmentálních dopadů ve výše zmiňovaných oblastech (Novoveské a Zlatohorské ložiska). Článek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na studium kontaminace vybraných vodních toků a jejich sedimentů potenciálně toxickými prvky (Pb, Zn, Cu, Ni, Fe, Mn, Co, Cd, Cr a As) v místech dříve exponovaných těžbě, za účelem zjištění míry kontaminace a odpovídá na otázky týkající se případných rizik spojených s historickými odvaly.

The Novoveské a Zlatohorské rudní deposits in the Jeseníky region have been important sources of minerals in the past. The Novoveské deposit is today the most important hydrothermal deposit of the venous type in the whole Jeseník region. Pb-Zn ore extraction here with longer breaks took place from the Middle Ages until 1959. The Zlatohorské district is then the most important ore basin of the Czech part of Silesia. There are found non-ferrous deposits of polymetallic, copper and gold-bearing ores developed in the complex of metamorphic Devonian rocks in the southern and southwest surroundings of Zlaté Hory. The long-term history of ore mining has left indelible traces in the countryside, the most significant of which are dunes and dips. It is likely that some of the accompanying elements, which may be potentially toxic, are released from the deposition of dump material into the environment. This article presents partial results of a comprehensive study focusing on the study of potential environmental impacts in the above-mentioned areas (Novoveské a Zlatohorské ložiská). The paper presents the results of the study focused on the study of contamination of selected watercourses and their sediments with potentially toxic elements (Pb, Zn, Cu, Ni, Fe, Mn, Co, Cd, Cr, As, etc.) at sites previously exposed to the level of contamination answers questions about the potential risks associated with historical dredges.

References

VENCÁLEK, J. 1998. Okres Bruntál. Bruntál: Okresní úřad Bruntál a Školský úřad Bruntál, 104 s. ISBN 80-238-2542-9.

VÁVRA, V. a J. ŠTELCL. 2014. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. Brno : Masarykova univerzita. 292 s. ISBN 978-80-210-6715-8.

VEČERA J. a V. VEČEROVÁ. 2010. Historie zlatohorských dolů = History of minig in Zlaté Hory. Jeseník: Pinka. 98 s. ISBN 978-80-903141-2-2.

PAULIŠ, P., V. TOEGEL, F. VESELOVSKÝ a J. HAK. 2009. Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 17/2, 87-90. ISSN 1211-0239.

NOVOTNÝ, P. 2010. Významné mineralogické lokality Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Sborník referátů z konference ke 40. výročí chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Jeseník: AOPK ČR – Správa CHKO Jeseníky. S. 54-59. ISSN 978-80-87051-93-1.

KOTRIS, J. 2015. Čištění důlních vod ve Zlatohorském rudním revíru. Olomouc: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. č. 309, s. 60-72. ISBN 978-80-85037-76-0. ISSN 1212-1134.

ALLOWAY, B. J. 1995. Heavy metals in soils. Blackie and Son Ltd. Glasgow. 339 p. ISBN 021692698X.

NAVRÁTIL, T. a J. ROHOVEC. 2006. Olovo: Těžká minulost jednoho z těžkých kovů. Vesmír, 2006, č. 85, s. 518-521.

PITTER, P. 2009. Hydrochemie. Praha: VŠCHT Praha. 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9.

MAKOVNÍKOVÁ, J., G. BARANČÍKOVÁ, P. DLAPA a K. DERCOVÁ. 2006. Anorganické kontaminanty v pôdnom ekosystéme. Chemické listy, č. 100, s. 424-432. ISSN 1213-7103. Dostupné na: http://www.chemickelisty.cz/docs/full/2006_06_424-432.pdf

HORÁKOVÁ, M. et al. 2003. Analytika vody. Skripta. Praha: VŠCHT Praha. 335 s.

SANKAR, M. S., M. A. VEGA, P. P. DEFOE, M. G. KIBRIA, S. FORD, K. TELFEYAN, A. NEAL, T. J. MOHAJERIN, G. N. HETTIARACHICHI, S. BARUA, C. HOBSON, K. JOHANNESSON a S. DATTA. 2014. Elevated arsenic and manganese in groundwaters of Murshidabad, West Bengal, India. Science of The Total Environment, č. 488-489, pp. 570-579. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.02.077

POONKOTHAI, M. a S. B. VIJAYAVATHI. 2012. Nickel as an essential element and a toxicant. International Journal of Environmental Sciences, vol. 1, no. 4. pp. 285-288.

KIM, J. H., H. J. GIBB a P. D. HOWE. 2006. Cobalt and inorganic cobalt compounds [online]. In Concise International Chemical Assessment Document, vol. 69. World Health Organization [cit. 2017-11-10]. Avaliable in: http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad69.htm

KAFKA, Z. a J. PUNČOCHÁROVÁ. 2002. Těžké kovy v přírodě a jejich toxicita. Chemické listy, Vol. 96, p. 611-617.

NEUMANN, J., J. LOPUCHOVSKÝ a O. ZAPLETAL. 1990. Chemizace zemědělství, farmakologie a toxikologie. Praha: Státní zemědelské nakladatelství, 303 s. ISBN 80-209-0144-2.

Downloads

Published

31.12.2017

Issue

Section

Research Studies / Vedecké práce