Špeciálne knižničné fondy Univerzitnej knižnice UMB

Autoři

  • Zdenka Gondová

Klíčová slova:

špecializované knižnice, John F. N. Bradley, Ivan Plintovič, historický knižničný fond, poľské dejiny

Abstrakt

Univerzitná knižnica UMB už od svojich začiatkov získavala do svojho fondu, či už darom alebo bohatou akvizičnou činnosťou, hodnotné dokumenty. V súčasnosti sme sa rozhodli tie najzaujímavejšie knižničné fondy vyčleniť ako špecializované knižnice, a sprístupniť ich študentom a vedecko-pedagogickým pracovníkom univerzity, ako aj ďalším odborníkom i laickej verejnosti prostredníctvom umiestnenia v online katalógu knižnice.

Reference

ŠIŠKA, Miroslav. Proč se z Jana Nejeze stal John Bradley. In: Rudé právo. ISSN 0032-6569. 1995, roč. 5, č. 129, s.13.

Ivan Plintovič. In: Literárne informačné centrum [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2003 – 2022. [cit. 2022-05-31]. Dostupné na: https://www.litcentrum.sk/autor/ivan-plintovic/zivotopis-autora

GONDOVÁ, Zdenka. Historický knižničný fond Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Bibliografický súpis. 2.doplnené vydanie. Banská Bystrica: Belianum, 2019. ISBN978-80-557-1601-5. 122 s.

Knižnica poľských dejín a kultúry. In: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB, 2021 [cit. 2022-05-31]. Dostupné na: https://kniznica.umb.sk/sluzby-a-fondy/kniznicny-fond/kniznica-polskych-dejin-a-kultury.html

Stahování

Publikováno

2022-09-12

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb