Uchádzam sa o kvalifikačný postup. Čo potrebujem od univerzitnej knižnice?

Autoři

  • Dana Mačudová

Klíčová slova:

kvalifikačný postup, habilitačné konanie, inauguračné konanie, výstupy, publikačná činnosť, ohlasy

Abstrakt

Jedna z povinností uchádzača o kvalifikačný postup (habilitačné konanie, inauguračné konanie) je predloženie výstupu publikačnej činnosti a ohlasov. O vystavenie výstupu treba požiadať univerzitnú knižnicu. Zodpovední pracovníci univerzitnej knižnice skontrolujú záznamy publikačnej činnosti a ohlasov uchádzača s cieľom zabezpečiť správnosť evidencie a kategorizácie, najmä starších záznamov a následne vygenerujú výstup publikačnej činnosti a ohlasov pre potreby kvalifikačného postupu.

Reference

Knižničný poriadok Univerzity Mateja Bela [online]. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica UMB, 13.09.2021. [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://www.library.umb.sk/univerzitna-kniznica-umb/dokumenty/kniznicny-poriadok-univerzity-mateja-bela.html

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 19.12.2020 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/vyhlaska-crepc,creuc.pdf

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 19.12.2020 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2022/vyhlaska397-2020.pdf

Smernica č. 1/2022 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022 [cit. 2022-01-28]. Dostupné na: https://intranet.umb.sk/rektorat/Zdielane%20dokumenty/Smernica%20%C4%8D.%201_2022%20%20o%20postupe%20z%C3%ADskavania%20vedecko_pedagogick%C3%BDch%20a%20umelecko_pedagogick%C3%BDch%20titulov%20docent%20a%20profesor.pdf#search=smernica%201%2F2022

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Drobničky z publikačnej činnosti