Otvorené vzdelávacie zdroje – áno či nie?

Autoři

  • Lucia Nižníková

Klíčová slova:

otvorené vzdelávacie zdroje, OER, príručky , mýty, výhody

Abstrakt

Otvorené vzdelávacie zdroje sú online učebné a pedagogické materiály, ktoré tvoria most medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním. Charakterizuje ich rozmanitosť foriem a obsahu, sú flexibilné a dostupné komukoľvek odkiaľkoľvek. Sprístupňujú sa v režime otvoreného prístupu a ochranu autorských práv zabezpečujú otvorené licencie.

Reference

Príručky o otvorených vzdelávacích zdrojoch:

 BUTCHER, Neil. A Basic Guide to Open Educational Resources (OER) [online]. Paris: UNESCO, 2015 [cit. 2021-12-08]. 133 p. ISBN 978-1-894975-41-4. Dostupné na: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215804

 MOORE, Andrew and Neil BUTCHER. Guide to Developing Open Textbooks [online]. Burnaby: Commonwealth of Learning, 2016 [cit. 2021-12-08]. 62 p. ISBN 978-1-894975-83-4. Dostupné na: http://oasis.col.org/handle/11599/2390

 Open Education Handbook. WIKIBOOKS: open books for an open world [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2003-, 19.9.2018 [cit. 2021-12-08]. Dostupné na: https://en.wikibooks.org/wiki/Open_Education_Handbook V českej verzii Příručka otevře-ného vzdělávání https://otevrenevzdelavani.cz/prirucka/

Búranie mýtov o otvorených vzdelávacích zdrojoch

 OER Mythbusting! [online]. Warszawa: Centrum Cyfrowe Foundation, [cit. 2021-12-08]. 10 p. Dostupné na: https://mythbusting.oerpolicy.eu/

 SPARC. OER Mythbusting [online]. Washington, DC: SPARC, October 25,2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné na: https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2017/10/OER_Mythbusting_2017.pdf

Použité zdroje:

Článok bol spracovaný podľa STOŽICKÁ, Zuzana. Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe II: infra-štruktúra otvoreného prístupu. In Zenodo: open data repository [online]. Ženeva: CERN [cit. 2021-12-08]. Dostupné na: https://zenodo.org/record/5729622#.Ya9r5dDMKUk

Zdroje obrázkov:

https://mythbusting.oerpolicy.eu/

https://mobile.twitter.com/oer_hub

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Open Access