Politika otvoreného prístupu

Autoři

  • Michaela Mikušková

Klíčová slova:

otvorený prístup, politiky, repozitáre, Univerzita Mateja Bela

Abstrakt

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako prvá univerzita na Slovensku prijala oficiálnu politiku otvoreného prístupu, v ktorej deklaruje záujem napĺňať princípy základných deklarácií hnutia otvoreného prístupu a poskytovať bezbariérový prístup k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov. Podporuje budovanie inštitucionálnej infraštruktúry, ktorá umožní postupné plnenie stanovených princípov a cieľov.

Reference

Dlhodobý zámer univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2021 – 2026 [online]. Banská Bystri-ca: Univerzita Mateja Bela, 2021 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://www.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=6525

Smernica č. 6/2020 Zásady edičnej činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 14.12.2020 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: file:///C:/Users/MMIKUS~1/AppData/Local/Temp/Smernica%20%C4%8D.%206_2020%20Z%C3%A1sady%20edi%C4%8Dnej%20%C4%8Dinnosti.pdf

Metodický pokyn pre autorov publikácií vydávaných vo vydavateľstve Belianum [online]. [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: file:///C:/Users/MMIKUS~1/AppData/Local/Temp/Metodick%C3%A9%20pokyny%20pre%20autorov.pdf

Open Access Day 2021. rUMBa - Repozitár Univerzity Mateja Bela [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2020- [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://repo.umb.sk/handle/123456789/116

Politika otvoreného prístupu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2021 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: doplním, keď bude konečne niekde zverejená

Budapest Open Access Initiative [online]. Budapešť: BOAI, 2001-2021 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/

V slovenskom preklade dosutpné na: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2021/06/Budapestianska-inciativa-za-otvoreny-pristup.pdf

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Open Access: Max Planck Gesselschaft [online]. Mníchov: Max Planck Gesselchaft, 2003-2021 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration

V slovenskom preklade dosutpné na: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2021/06/Berlinska-deklaracia-o-otvorenom-pristupe-k-poznatkom.pdf

Národná stratégia pre otvorenú vedu 2021 – 2028 [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2021/09/Narodna-strategia-pre-otvorenu-vedu-na-roky-2021-2028.pdf

Akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/akcny_plan_ogp_2020_2021/AP%20OGP%202020%20-%202021_material.pdf

SPARC Author Addendum to Publication Agreement [online]. SPARC, 2007-2021 [cit. 2021-12-10]. Dostupné na: https://sparcopen.org/our-work/author-rights/sparc-author-addendum-text/

Stahování

Publikováno

2022-02-07

Číslo

Sekce

Open Access