Nová Európska prokuratúra začala svoju činnosť 1. júna 2021

Autoři

  • Martina Trégerová

Klíčová slova:

európska prokuratúra, štruktúra európskej prokuratúry, agenda európskej prokuratúry

Abstrakt

V Lisabonskej zmluve sa kladie osobitný dôraz na boj proti závažným finančným a hospodárskym trestným činom s cezhraničným rozmerom. Právny základ a pravidlá na zriadenie Európskej prokuratúry sú stanovené v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa uvádza:

„S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru.“

Reference

European Public Prosecutor's Office (the EPPO). European Commission [online]. Brussels: European Commission, 1995-2021 [cit. 2021-06-10]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en

Ochrana rozpočtu EÚ: Európska prokuratúra začne fungovať 1. júna. Európska komisia [online]. Brussels: European Commission, 1995-2021 [cit. 2021-06-09]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_2591

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Úradný vestník Európskej únie. 2017, ročník 60, L 283.

The European Public Prosecutor´s Office (EPPO): protecting taxpayers against fraud and corruption [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019 [cit. 2021-06-14]. ISBN 978-92-76-01422-5. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eppo_brochure_en.pdf

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Európske dokumentačné centrum informuje