Posudzovanie publikácií a odvolací proces

Autoři

  • Dana Mačudová

Klíčová slova:

centrálny register publikačnej činnosti, centrálny register umeleckej činnosti, posúdenie publikácií, odvolací proces

Abstrakt

Záznamy evidované v centrálnom registri publikačnej činnosti (CREPČ) a v centrálnom registri umeleckej činnosti (CREUČ), ktoré podliehajú štátnej dotácii, posudzuje po formálnej stránke Odbor pre hodnotenie vedy (OHV) Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Po obsahovej stránke záznamy posudzujú členovia odborného hodnotiteľského orgánu riaditeľa (OHO) CVTI SR. V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách môže CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ a CREUČ na základe formálnej verifikácie publikačnej činnosti upraviť kategorizáciu publikácií a umeleckých výstupov. V prípade blížiaceho sa habilitačného alebo inauguračného konania je možné podať žiadosť o prednostné posúdenie publikácie.

Reference

Metodika evidencie publikačnej činnosti [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 12.4.2021 [cit. 2021-06-30]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2021/metodika_2021-final.pdf

Metodika evidencie umeleckej činnosti [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 12.4.2021 [cit. 2021-06-30]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/2021/metodika_creuc_2021_pravidla_spolocne.pdf

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 18.12.2012 [cit. 2021-06-30]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/vyhlaska-crepc,creuc.pdf

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slov-lex: právny a infor-mačný portál [online]. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, 2021 [cit. 2021-07-06]. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Drobničky z publikačnej činnosti