Aktualizovali sme knižničný poriadok. Čo nové prináša?

Autoři

  • Slávka Beracková

Klíčová slova:

Univerzitná knižnica UMB, knižničný poriadok, knižnično-informačné služby

Abstrakt

Univerzitná knižnica neustále reaguje na meniace sa knižnično-informačné prostredie, požiadavky používateľov a na ich dopyt po nových službách. Tie sa pravidelne odzrkadľujú v aktualizáciách knižničného poriadku. Poslednú si vyžiadali organizačné zmeny, zmeny v poskytovaných službách a nové služby, ktoré sme zaviedli v období pandémie počas dištančnej formy výučby.

Reference

Použité zdroje:

Smernica č. 2/2019 o čiastkových knižniciach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slov-enskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Užitočné odkazy:

Žiadosť o registráciu online univerzitnej knižnice v sekcii Nová žiadosť - https://ases.umb.sk/

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb