About the Journal

Časopis Bibliotheca Universitatis je zameraný predovšetkým na aktuálne dianie a služby Univerzitnej knižnice UMB a pridnáša aj rozhovory s významnými osobnosťami akademickéhho života UMB. Medzi pravidelné rubriky časopisu patria: Pripomíname si, Open Access, Svetom kníh a knižníc, Európske dokumentačné centrum informuje, Novinky knižničného fondu a i.

Od roku 2020 vychádza ako open access časopis pod verejnou licenciou Creative Commons 4.0 CC-BY

Všetky články je povolené neobmedzene používať, distribuovať a reprodukovať v akomkoľvek médiu za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované.

Periodicita: dvakrát ročne (september, február)

Jednotlivé príspevky prechádzajú jazykovou korektúrou a nie sú recenzované.